This is default featured slide 1 title

ข้อมูลวิธีวิจัย

การวิจัย

เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นกลาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้อุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รับรู้แนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คำถามที่ใช้ในการทำวิจัย

1. คำถามแบบปลายเปิด

เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นตามต้องการ

2. คำถามปลายปิด

เป็นคำถามที่ได้กำหนดคำตอบไว้แล้วและมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

3. คำถามแบบเวียน

เป็นคำถามที่มีข้อความให้เลือกหลายๆข้อความแต่จะกำหนดข้อความแรกในการถาม

การวิจัยเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวในเชิงลึก
การอภิปรายกลุ่ม
การวิจัยเชิงปริมาณ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
  • ที่บ้าน
  • สำนักงาน
  • แหล่งชุมชน
ทางโทรศัพท์
ผู้ตอบทำแบบสอบถามเอง
การสังเกตุการณ์